.

.

.

26.22.2019
Kuidas Naeratuse Eest heategevusfond alguse sai?

Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus loodi 27.01.2017 eesmärgiga toetada Eestis hambaravi vajavate isikute hambaravikulude katmist ning teavitada elanikke suuhügieeni ja hammaste tervishoiu olulisusest.

Idee fondi loomiseks tuli asutajatel eelkõige enda varasematest hambaraviga seotud kogemustest ja ravi kallidusest. Otsustav tõuge tuli peale Kanal2 telesaadet “Roaldi nädal”, kus kajastati Eesti inimeste kehva hammaste olukorda ning seda, mis mõju avaldab see nende igapäevaelule ja toimetulekule.

Sageli võime kohata tänavatel, poodides, töökohtades ja kodudes inimesi, kes kunagi ei naerata. Selle põhjuseks ei ole mitte alati halb tuju vaid pigem see, et hambad on lagunenud või ei ole neid üldse.

Paljudel, kelle hambad vajavad ravi, ei ole piisavalt materiaalseid võimalusi. Kui hambaravi kallidust kurdavad ka Eesti keskmist palka saavad inimesed, siis miinimum- või selle lähedast palka teenivatel isikutel on kordades raskem või sootuks võimatu oma hambaravi eest maksta. Kui on valida, kas osta endale ja lastele süüa või minna hambaarsti juurde, siis on esmavalikuks siiski toit.

Eesti tervishoiusüsteemis on hambaraviteenuse kulude katmine jäetud enamasti iga täiskasvanud üksikisiku enda kanda. Alates 2017 aastas on küll võimalik kasutada hambaravihüvitist, kuid see summa on suuremate hambaraviga seotud probleemide lahendamiseks liiga väike. (alates 01.07.2017 hüvitas Haigekassa 30eur/aastas, 2018 kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kus patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest. Sama hambaravihüvitis kehtib ka rasedatele ja alla üheaastase lapse emad. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes). Võrreldes teiste tervishoiuteenustega, mis on ühtviisi hüvitatavad ning kättesaadavad nii kõrge- kui madalapalgalistele, süveneb hammaste ravi puudutavas valdkonnas ebavõrdsus. Seda saavad endale lubada vaid majanduslikult heal järjel olevad inimesed.

 

Millega Naeratuse Eest tegeleb?

Meie eesmärgiks on leida vahendeid selleks, et toetada Eestis hambaravi vajavate isikute hambaravikulude katmist, hammaste tervishoiu ja suuhügieeni propageerimist ning elanike teavitamist selle olulisusest.

Hammaste tervise halvenemise põhjuseks on olnud inimese puudulik suuhügieen, mille taga on teadmatus, milleni võib viia hammaste pesemata jätmine ja hambaarsti juures mitte käimine. Halvenemist mõjutavad samuti traumad hammastega ja perevägivalla juhtumid ning õnnetused.

Fond töötab selle nimel, et iga inimene teaks õigest suuhügieenist ja hammaste tervishoiust ning selle olulisusest. Suur osa fondi tegevusest on olnud inimeste nõustamine hambaravisüsteemi korralduse ja hüvitise teemadel, samuti ärakuulamine, julgustamine seoses hammaste raviga.

Üks põhitegevusi on üritustel osalemine. Kohvikutepäevadel, laatadel ja teistel vabaõhuüritustel kogume annetusi ja jagame infolehti õige suuhügieeni kohta.

Oleme jaganud inimeste postkastidesse ligikaudu 7000 infolehte.

Kogume annetusi, et toetada vähekindlustatud inimeste hammaste ravi. Nii soovime koos annetajate abiga kaasa aidata ebavõrdsuse vähendamisele, mis on tekkinud seoses inimeste elukoha ja/või madalate palkadega ja mille tõttu ei ole kõikidel Eesti inimestel võimalik hädavajalikku ja olulist terviseteenust kasutada.

 

Kuidas teil oma tegutsemisaastatel annetuste kogumisega on läinud ning milleks annetusi kasutate?

Annetuste kogumine ja inimeste poolne annetuste tegemine aja möödudes järjest suureneb. Oleme kogunud annetusi erinevatel üritustel, sotsiaalmeedia kaudu, püüame heategevusfondi tegevust tutvustada ja annetusi koguda läbi abivajavate inimeste lugude kajastamise meedias, mis tihtipeale on raske, kuna tegemist on abivajajate jaoks delikaatse teemaga ja ei soovita oma näo-nimega avalikkuse ette sattuda. Kõikidel abivajajatel on olnud lisaks puuduvatele või ravi vajavatele hammastele ka muud puudujäägid, eelkõige sotsiaalsed või majanduslikud. See ongi tegelikkuses viinud nad olukorrani, kus hammaste tervis on jäänud tahaplaanile. Teemasse süvenemata võib kõrvalseisjaile (jõukamal järjel olevatele inimestele) tunduda, et antud teema ei ole teab mis oluline. Ja suur hulk inimesi ei pruugi probleemi ja abivajaduse tõsidusest koheselt aru saada, kuid lähemalt teemaga tutvudes, mõistetakse, et antud valdkond puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki ning hammaste tervis on otseselt seotud inimese üldise tervisliku seisukorraga.

Kõik Inimeste poolt tehtud annetused kasutatakse vähekindlustatud inimeste hambaravikulude katteks. Palgatöötajaid fondil ei ole, administratiivkulusid samuti mitte. Kogu töö ning vajalikud asjaajamistoimingud on tehtud vabatahtlikkuse alusel.

Taotlejale oleme protseduuri püüdnud teha võimalikult lihtsalt mõistetavaks ja kergeks.
Inimesed esitavad heategevusfondile taotluse, selle vaatavad läbi ja teevad otsuse nõukogu liikmed.
Taotlustingimused on lahtiseletatult ära toodud Naeratuse Eest SA kodulehel www.naeratuseeest.ee

Fondi liikmed on täiendavalt tellinud ja trükkida lasknud kalendreid, mille müügitulu on samuti kasutatud abivajajate hambaravi teenuste eest tasumiseks.

Kui paljusid inimesi Eestis teie tegevus puudutab? St kui suure probleemiga on tegu?

Hammaste teema on oma olemuselt juba selline, et puudutab meid kõiki. Kõigile meile on antud hambad ja me teame, et nende eest tuleb hoolt kanda, kui soovime, et nad püsiks võimalikult kaua tervete ja funktsionaalsetena.

Täpset arvulist suurust inimeste kohta, keda fondi tegevus kahe aasta jooksul on puudutanud, on raske välja tuua.

Otseseid kasusaajad ehk inimesi, keda fond on saanud kahe tegevusaasta jooksul toetada ja kelle hambaravi on fond hüvitanud – neid on tänase päeva seisuga alla kümne.
Toetuse soovijaid ja taotluse esitanuid on ligi 30-40 rohkem, kuid nende toetamiseks raha alles kogutakse.

Lisaks on fondi tegevus puudutanud toetust saanute lähedasi – perekondi, lapsi, kolleege, sõpru. Nende hulk on juba kordades-kordades suurem. Julgen kindlameelselt väita, et fondi tegevus on neid puudutanud. Lisaks naeratuse tagasi saanud lähedase inimese elukvaliteedi paranemisele on nendesse pere- ja sõprusringkondadesse kinnistatud suur hulk suuhügieeni alast infot. Enamik neist pöörab hammaste korrashoiule ning ravile nüüdsest suuremat tähelepanu. Samuti on nendesse ringkondadesse jõudnud positiivne teadmine, et olenemata tervisemure tüübist, on ka katkiste hammastega inimestel toetuse saamiseks võimalik kellegi poole nõu või abi küsimiseks pöörduda. Ja seda ilma, et neid juba ette kuidagi moodi vähemtähtsaks või „ise-oma-hädas-süüdi“ mõistetaks.

Kolmas, juba suurem grupp inimesi, kelleni oma tegevusega oleme jõudnud, on need, kes on fondi poole pöördunud erinevat tüüpi informatsiooni saamiseks.

Neljanda, kõige suurema grupi moodustavad inimesed, kellega fondi töötajad on suhelnud heategevuslikel üritustel, kellele on jagatud infolehti õige suuhügieeni, tervete hammaste ning probleemi olemuse kohta, millele fond oma tegevuses keskendub. Siia gruppi kuuluvad ka kõik meie annetajad-toetajad-kaasaelajad.

Oma lühikese tegevusaja jooksul ei ole me veel ilmselgelt jõudnud viia infot fondi tegevuste kohta kõikide eestimaalasteni, kuid need sihid on selgelt silme ees.

Meie sooviks on, et inimesed, kellel enda hambad on korras, mõistaks neid, kellel on hammastega probleeme ilma sildistamata, hukka mõistmata ja alavääristamata.

Võime hambaid võrrelda ükskõik millise kehaosaga – inimesed üldjuhul unustavad, et neil on jalad-käed-silmad-kops-maks-põrn-pea ja muud kehaosad ning organid. Kuni selle ajani, mil üks või teine neist valu hakkab tekitama. Nii ka hammastega.
Kui üldkehalise tervishoiu teemadele juhitakse erinevate suurkampaaniate raames tähelepanu palju, siis hammaste tervist ja selle mõju kogu keha tervisele kajastavad sageli pigem hambakliinikud ja suuhügieeni toodete edasimüüjad, kelle eesmärk on isikliku ärilise kasu saamine kui rahva üldtervise parendamine.

Tänu suurenenud hambaravi hüvitisele, on teema leidnud sagedasemat kajastamist meedias, kuid lähenemisnurk asjale ei ole päris see, mis probleemi olemuseni aitaks jõuda. Meedias keskendutakse sageli vaid enim „müüvatele“ detailidele nagu hüvitise suurus, hambakliinikute kallinenud hinnad jmt. Pakkumata lahendusi.

Heategevusfondi tegevus peaks puudutama kõiki Eestimaa inimesi, sest terved hambad ja õige suuhügieen on kõikide jaoks olulised.

 

Kes need inimesed on, kes teie poole pöörduvad?

Fondi poole on pöördunud erineva taustaga inimesi. Eelkõige pöörduvad väiksema sissetulekuga inimesed. Pöörduvad üksikvanemad, pereinimesed kui üksinda elavad inimesed. Nooremaid ja vanemaid on olnud võrdselt. Pigem väiksematest maakohtadest. Pöördujaid on olnud ka pealinnast, Lõuna- ja Lääne-Eesti suurematest linnadest.

Kuidas te neid inimesi aitate?

Olenevalt probleemi olemusest, suuname inimesi haigekassaga lepingu sõlminud raviasutuste poole, oleme olnud ühenduses raviasutustega, kes nõustunud osutama raviteenust hinnakirjast soodsamate hindadega. Samuti oleme pidanud julgustama inimesi üldse hambaarsti juurde minema, sest paljudel on varasemast kogemusest suur hirm hambaarsti kabinetti sisenemise ees. Lisaks oleme jaganud infot ja teadmisi õigete suuhügieeni võtete kohta (nt see, et on vaja täiendavalt kasutada hambaniiti ja käia kontrollis ka siis, kui hambad parasjagu ei valuta).

On inimesi, kelle jaoks on oluline saada veidi julgustust ja kinnitust selle kohta, et nad ei ole oma murega üksi. On ka teisi, kellel on hambad katki. Ja et ka väga lagunenud hammastega võib ja lausa peab hambaarsti poole pöörduma. Sageli kardavad juba pikka aega katkiste hammaste ja halva hingeõhuga kimpus olnud inimesed oma murega lagedale tulla.

Inspireerivaks on kindlasti nende üksikute inimeste lood, kes on lubanud oma „enne“ ja „pärast“ lugu kajastada.

Milline on toetust saanud inimeste tagasiside? Kas on eriti eredaid juhtumeid, kus kellegi elu on tänu hammaste kordasaamisele muutunud?

Kuna abisaanute hulk ei ole kahjuks hetkel veel väga suur, on iga lugu jäänud fondi liikmele väga eredalt meelde. Totaalne muutumine, mille hammaste rida huulte taga inimesega teeb, on nii ilmne.

Hammasteta noor naine oli enne ravi saamist nii endasse sulgunud ja uje, et oli välistanud igasuguse romantilise suhtluse vastassugupoole esindajatega. Selleks, et inimene end avaks ja ka oma sisemise ilu välja julgeks tuua, oli vaja kahte rida hambaid. Nii lihtne ja samas nii keeruline.

Ja keskealine mees, kes keelevähi ning muude haiguste tõttu oli kaotanud kõik hambad ja pidanud juba aastaid vaid vedelat toitu sööma… ja ebatervislik toitumine oli tekitanud terviseprobleeme vaid juurde. Ka tema lugu, tema enese uskumatu tahe ja initsiatiiv ning tema siiras tänu peale esimest korralikku söömaaega olid meie jaoks väga liigutavad. Tavaolukorras inimesed ei mõtlegi sellele, et kui hambaid ei ole, siis ei saa ju ka süüa…

Sääraseid liigutavaid, valusaid kuid ilusat lõppu ootavaid lugusid on meil veel ja veel.

Fondi liikmete siiraks sooviks on, et saaksime peatselt võimalikult paljudest neist lugudest ja nende ilusatest lõppudest kirjutada.