Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutuse põhikiri

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Sihtasutuse nimeks on Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus (edaspidi Fond).
1.2 Fondi asukohaks on Tallinn.
1.3 Fondi eesmärk on toetada Eestis hambaravi vajavate isikute hambaravikulude katmist ja suuhügieeni ja hammaste tervishoiu propageerimist ning elanike teavitamist selle olulisusest.
1.4 Fond on asutatud 25.01.2017.a Tallinnas.
1.5 Fond on asutatud tähtajatult.
1.6 Fondi eesmärkide saavutamiseks võib Fond tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud ulatuses.
1.7 Fond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2 VARA
2.1 Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest allikatest.
2.2 Fondile laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Fondi juhatus.
2.3 Fondi vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt Fondi nõukogu kehtestatud korras.
2.4 Fondil on vastavalt seadusele õigus välja anda stipendiume.
2.5 Fondi soodustatud isikud on kõik isikud, kellel on õigus saada väljamakseid, lähtudes Fondi eesmärgist.
2.6 Fond ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.
2.7 Fondi vara üleandmine toimub nõukogu poolt kehtestatud korras. Fondi ei või vastu võtta vara, mis ei lange kokku tema eesmärkidega või on vastuolus heade tavadega.
2.8 Fondi üleantud rahalised vahendid kantakse üle Fondi pangakontole. Raha ja muu vara üleandmist tõendab Fondi Juhatus oma allkirjaga

3 JUHTIMINE
3.1 Fondi juhatusse määrab nõukogu viieks aastaks üks (1) kuni viis (5) liiget.
3.2 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
3.3 Juhatuse liige ei või olla Fondi nõukogu liige või pankrotivõlgnik.
3.4 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
3.5 Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
3.6 Juhatus peab järgima Fondi nõukogu otsuseid ja korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
3.7 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei nõua nõukogu otsus.
3.8 Juhatus peab andma nõukogu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
3.9 Juhatus on nõukogu ees aruandekohustuslik ja kohustatud esitama nõukogule üks kord kuue kuu jooksul kirjaliku ülevaate Fondi majandustegevusest ja majanduslikust seisust, samuti teatama kohe Fondi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Fondi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
3.10 Juhatuse liikmetele makstava tasu, selle tingimused ja korra määrab nõukogu. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondi süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
3.11 Fondi juhatus juhib ja esindab vastavalt seadusele Fondi kõikides toimingutes, lähtudes oma õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest.

4 NÕUKOGU
4.1 Nõukogu kavandab Fondi tegevust ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. 4.2 Nõukogu koosseisu kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes määratakse asutajate poolt viieks aastaks. Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise, uute nõukogu liikmete määramise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustavad asutajad konsensuslikult vastu võetud otsusega. Ühe asutaja surma korral või tema teovõime piiramise korral selliselt, et ta ei saa vastu võtta

juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab nõukogu kooseisus muudatuste tegemise, uute nõukogu liikmete määramise ja nõukogu tagasikutsumise allesjäänud asutaja. Mõlema asutaja surma korral või nende teovõime piiramise korral selliselt, et nad ei saa vastu võtta juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab nõukogu kooseisu muudatuste tegemise, uute nõukogu liikmete määramise nõukogu konsensusliku otsusega; nõukogu liikme tagasikutsumise otsustavad niisugusel juhul teised nõukogu liikmed konsensusliku otsusega.
4.3 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Fondi dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Fondi tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.
4.4 Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
4.5 Nõukogul on kõik seaduses sätestatud õigused.
4.6 Nõukogu ainupädevusse kuulub:
4.6.1 Fondi aastaaruande ja aastabilansi kinnitamine;
4.6.2 Järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;
4.6.3 Fondi palgaliste töötajate ja palgafondi kinnitamine;
4.6.4 Fondi vahendite kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;
4.6.5 Audiitorite arvu määramine ja audiitorite nimetamine ning tagasikutsumine;
4.6.6 Fondi põhikirja muutmine ja täiendamine juhul, kui nimetatud õigus ei ole asutajate pädevuses.
4.6.7 Fondi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
4.7 Fondi nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.
Fondi nõukogu esimees:
4.7.1 korraldab nõukogu tegevust;
4.7.2 teeb asutajatele ettepaneku Fondi nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kohta;
4.7.3 informeerib asutajat Fondi tegevusest mitte vähem kui kaks korda aastas või vastavalt asutajate nõudmisele.

4.8 Nõukogu liige:
4.8.1 saab olla teovõimeline füüsiline isik;
4.8.2 ei või olla Fondi juhatuse liige;
4.8.3 vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondi süüliselt tekitatud kahju eest;
4.8.4 vabaneb vastutusest Fondi ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.
4.9 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuue kuu jooksul. Koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
4.10 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
4.11 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
4.12 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga.
4.13 Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui otsus puudutab muudatusi põhikirjas või Fondi lõpetamist, mille poolt peavad hääletama kõik Nõukogu liikmed. Kui otsus puudutab Fondi ühinemist või jagunemist, mille poolt peab hääletama 2/3 Nõukogu koosseisust.
4.14 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
4.15 Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks Nõukogu esimehe hääl.
4.16 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.17 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Fondi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Fondi vahelise lepingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Fondi huvidega.

4.18 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Fondi majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu maksmise ja selle suuruse üle otsustab asutajad.

5 RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
5.1 Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
5.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
5.3 Juhatus esitab aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks.
5.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed.
5.5 Nõukogu esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust.
5.6 Fondil on audiitor juhul kui õigusaktidest tulenevalt on audiitor kohustuslik. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud. Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige ega Fondi töötaja, samuti nende võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
5.7 Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab nõukogu, kes määrab ka nende tasustamise korra. Audiitori või audiitorid nimetatakse kolmeks (3) tegevusaastaks. Nõukogu võib audiitori igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
5.8 Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

6 FONDI PÕHIKIRJA MUUTMINE
6.1 Põhikirja võib muuta seaduses sätestatud alustel ja korras.
6.2 Pärast Fondi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmist võivad põhikirja muuta asutajad konsensusliku otsuse alusel.
6.3 Ühe asutaja surma korral või tema teovõime piiramise korral selliselt, et ta ei saa vastu võtta juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab põhikirja muutmise allesjäänud asutaja. Mõlema asutaja surma korral või nende teovõime piiramise korral selliselt, et nad ei saa vastu võtta juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab põhikirja muutmise nõukogu.

6.4 Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisel.

7 FONDI LÕPETAMISE ASLUSED JA LIKVIDEERIMINE
7.1 Fondi lõpetamine toimub asutaja otsuse alusel või seaduses ettenähtud juhtudel. Fondi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
7.2 Fondi ühinemise ja jagunemise otsustavad asutajad.
7.3 Ühe asutaja surma korral või tema teovõime piiramise korral selliselt, et ta ei saa vastu võtta juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab fondi tegevuse lõpetamise või ühinemise või jagunemise allesjäänud asutaja. Mõlema asutaja surma korral või nende teovõime piiramise korral selliselt, et nad ei saa vastu võtta juhtimistegevusega seotud otsuseid, otsustab fondi tegevuse lõpetamise või selle ühinemise või jagunemise nõukogu.
7.4 Fondi likvideerijad määrab nõukogu oma otsusega.
7.5 Seadusega ettenähtud juhtudel võib rakendada sihtasutuse sundlõpetamist. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
7.6 Likvideerijad lõpetavad Fondi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja võlausaldajate nõuetest allesjäänud vara antakse üle tulumaksu soodusnimekirja kuuluvale samu eesmärke taotlevale sihtasutusele või mittetulundusühingule.
7.7 Likvideerijad võivad teha ainult Fondi likvideerimiseks vajalikke tehinguid.
7.8 Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile Fondi registrist kustutamiseks.
7.9 Likvideerijad annavad dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule.
7.10 Nõukogu otsusega võib Fond, lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse võttes sihtasutuse eesmärke, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda vastavalt seaduses sätestatud korrale.

8 LÕPPSÄTTED
8.1 Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse sihtasutuste seadusest ja muudest õigusaktidest.
8.2 Käesolev põhikiri on kinnitatud sihtasutuse asutamisotsusega 25.01.2017